El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya és el cap de fila del projecte TRANSGROWTH  en el qual participa a través de la Subdirecció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, que forma part de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya és el cap de fila del projecte TRANSGROWTH  en el qual participa a través de la Sub-direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, que forma part de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
La participació en aquest projecte ajuda a desenvolupar alguna de les funcions que té encomanades la  Sub-direcció General d’ Indústries i Qualitat Agroalimentàries, que són les següents:
 
· Vetllar per les actuacions de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, les organitzacions de productors, les agrupacions de productors i les associacions d’organitzacions de productors, a més de fer-ne el seguiment i proposar-ne, si escau, el reconeixement.
· Elaborar els plans i els programes en matèria d’indústries agroalimentàries.
· Fomentar la xarxa d’agrobotigues i fer-ne el seguiment.
· Coordinar les mesures d’impuls, foment i millora del cooperativisme agroalimentari.
· Supervisar la gestió del registre de societats agràries de transformació i del registre d'indústries agroalimentàries.
· Fomentar l'equilibri i l'ordenació entre els agents de la cadena alimentària.
· Coordinar les actuacions en matèria de transformació, comercialització i distribució de productes agroalimentaris.
· Coordinar les mesures sobre ordenació de l’alimentació, qualitat agroalimentària i ordenació, foment i promoció de les denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides i altres mencions de qualitat agroalimentària, i fer-ne el seguiment.
· Fomentar la venda de proximitat de productes agroalimentaris catalans.
· Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li atribueixi.
· Planificar i ordenar actuacions en matèria d'alimentació.
· Planificar els ajuts a la transformació i la comercialització en matèria de productes agroalimentaris, regulació de mercats en origen i les seves entitats gestores, productes agroalimentaris de qualitat, regulació de mercats i associacionisme i cooperativisme agraris.
· Supervisar les actuacions del sistema de certificació i control dels productes amb denominacions o indicacions d’origen i altres mencions de qualitat agroalimentària.
· Donar suport a la implantació del Codi de bones pràctiques comercials de la cadena agroalimentària.
      Presentació
           dels associatsXarxa d’iniciatives oleoturístiques de Catalunya

La Xarxa d’iniciatives oleoturístiques de Catalunya és un fòrum de debat format per diferents agents d’arreu del territori català que intervenen en la cadena de valor del sector de l’oli, i té com a objectiu compartir experiències entre les zones productores, crear sinèrgies i definir estratègies conjuntes per atreure visitants i així dinamitzar els territoris oleícoles.


Clúster de l’Oli de Catalunya


Aquest clúster és una agrupació d’empreses i institucions de Catalunya relacionades amb la producció i comercialització de l’oli d’oliva, amb la finalitat de promoure i de posar en marxa actuacions per al reforç de la competitivitat del sector, així com per afavorir la innovació, la internacionalització i la promoció exterior de les empreses que el conformen. (https://www.catalanoliveoilcluster.org/)
Presentació dels associats

Xarxa d’iniciatives oleoturístiques de Catalunya

La Xarxa d’iniciatives oleoturístiques de Catalunya és un fòrum de debat format per diferents agents d’arreu del territori català que intervenen en la cadena de valor del sector de l’oli, i té com a objectiu compartir experiències entre les zones productores, crear sinèrgies i definir estratègies conjuntes per atreure visitants i així dinamitzar els territoris oleícoles.Clúster de l’Oli de Catalunya

Aquest clúster és una agrupació d’empreses i institucions de Catalunya relacionades amb la producció i comercialització de l’oli d’oliva, amb la finalitat de promoure i de posar en marxa actuacions per al reforç de la competitivitat del sector, així com per afavorir la innovació, la internacionalització i la promoció exterior de les empreses que el conformen. (https://www.catalanoliveoilcluster.org/)Descripció del sector de 
           l’oli d’oliva a Catalunya
 

L’olivera és el cultiu llenyós que ocupa més superfície a Catalunya, amb una extensió aproximada de 118.000 ha, que representen gairebé el 15% de la superfície agrícola i se centra principalment a les províncies de Lleida i Tarragona. Aquesta producció és molt reduïda, comparada amb les grans zones productores, ja que és aproximadament el 3% de la producció total de l’Estat espanyol.

La producció d’oli d’oliva, varia entre les 20.000 i 30.000 tones, segons els anys.

Les principals varietats de les quals s’obté l’oli son les següents: arbequina, morruda, sevillenca, empeltre i farga.

Per aquest motiu, a finals dels anys 70, es va apostar per la producció d’olis de qualitat i es van crear les dues primeres Denominacions d’Origen Protegides de tot l’Estat. Actualment, Catalunya compta amb 5 denominacions d’origen protegides, que cobreixen pràcticament tot el territori d’oliverar, i son les següents, per ordre cronològic de creació: Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà.

La qualitat del producte, sumada al fet que cada vegada es valora més l’alimentació saludable i el producte de proximitat, són factors que afavoreixen activitats paral·leles a la producció com el turisme rural i altres iniciatives per descobrir la cultura de l’oli, amb una oferta creixent de visites a molins, cates, gastronomia i allotjaments rurals en les zones productores. 

Descripció del sector de l’oli d’oliva a Catalunya

 

L’olivera és el cultiu llenyós que ocupa més superfície a Catalunya, amb una extensió aproximada de 118.000 ha, que representen gairebé el 15% de la superfície agrícola i se centra principalment a les províncies de Lleida i Tarragona. Aquesta producció és molt reduïda, comparada amb les grans zones productores, ja que és aproximadament el 3% de la producció total de l’Estat espanyol.

La producció d’oli d’oliva, varia entre les 20.000 i 30.000 tones, segons els anys.

Les principals varietats de les quals s’obté l’oli son les següents: arbequina, morruda, sevillenca, empeltre i farga.


Per aquest motiu, a finals dels anys 70, es va apostar per la producció d’olis de qualitat i es van crear les dues primeres Denominacions d’Origen Protegides de tot l’Estat. Actualment, Catalunya compta amb 5 denominacions d’origen protegides, que cobreixen pràcticament tot el territori d’oliverar, i son les següents, per ordre cronològic de creació: Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà.

La qualitat del producte, sumada al fet que cada vegada es valora més l’alimentació saludable i el producte de proximitat, són factors que afavoreixen activitats paral·leles a la producció com el turisme rural i altres iniciatives per descobrir la cultura de l’oli, amb una oferta creixent de visites a molins, cates, gastronomia i allotjaments rurals en les zones productores.
        Objetius específics
           del projecte a Catalunya

Objectiu
1

Identificar els segments de negoci relacionats amb l’oli d’oliva que tinguin més potencial de creixement. Generar noves oportunitats de negoci i millora del sector oleícola a través de l’anàlisi i intercanvi d’experiències i bones pràctiques.


                                                        Actuacions previstes >
Identificació d’iniciatives exitoses
Realització de visites sobre el terreny d’aquestes iniciatives exitoses
Formació de grups de treball per tal de identificar els segments de negoci amb més potencial de creixement
Organització de jornades de presentació dels segments de negoci.

Objectiu
2

Dissenyar i implementar un sistema d’acompanyament personalitzat en la creació de projectes empresarials viables que impulsin la professionalització i sostenibilitat empresarial des d’una perspectiva integral, que busquin generar noves activitats i millorar la qualitat dels productes.


                                                     Actuacions previstes >
Definició de plans de treball per donar suport a les noves iniciatives empresarials
Implementació d’assessoraments individualitzats 
Definició de plans de viabilitat i continuïtat
Suport a la recerca de finançament.                        

Objectiu
3

Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes agroalimentàries amb més potencial de creixement.


                                                        Actuacions previstes >
Disseny d’una estratègia de promoció i difusió per les iniciatives empresarials a les quals es dona suport
Realització de jornades de sensibilització
Creació d’activitats singulars de reconeixement de la qualitat i la innovació
Implementació de l’estratègia de promoció i difusió 
Image